Hymn of the Intercessions

After the hymn of the censer, the congregation chants the following hymn of the intercessions.

Hiten ni;precbia: ;nte ]ye;otokoc  eyouab Maria: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten ni;precbia: ;nte pisasf ;n;ar,iaggeloc: nem nitagma ;n;epouranion: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten ni;eu,/: ;nte na[oic ;nio] ;n;apoctoloc: nem ;pcepi ;nte nimay/t/c: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten ni;eu,/: ;nte piye;wrimoc ;neuaggelict/c: Markoc pi;apoctoloc: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten ni;eu,/: ;nte pi;aylovoroc ;mmarturoc: pa[ioc ;pouro Gewrgioc: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten ni;eu,/: ;nte pi;aylovoroc ;mmarturoc: Vilopat/r Merkourioc: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten ni;eu,/: ;nte pi;aylovoroc ;mmarturoc: abba M/na ;nte nivaiat: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten ni;eu,/: ;nte peniwt eyouab ;mpatriar,/c: abba Ayanacioc pi;apoctolikoc: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten ni;eu,/: ;nte peniwt eyouab ;mpatriar,/c: abba Kurilloc pimah Coou: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten nieu,/ ;nte n/eyouab ;nte pai;ehoou piouai piouai kata pefran: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten noueu,/ ;areh ;e;pwnq ;mpeniwt ettai/out ;nar,/;ereuc papa abba Tawadroc: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Hiten noueu,/ ;areh ;e;pwnq ;mpeniwt ettai/out ;ndikeoc abba M/na pi;epickopoc: P[oic ;ari;hmot nan ;mpi,w ;ebol ;nte nennobi.

Tenouwst ;mmok ;w Pi;,rictoc: nem Pekiwt ;n;agayoc: nem Pi;pneuma eyouab: je aktwnk akcw] ;mmon nai nan.

Hiten ni-epresvia, ente ti theotokos ethouab Maria, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten ni-epresvia, ente pi-shashf en arshi angelos, nem nitaghma en-epouranion, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten ni-evshi, ente nachois enyoti en-apostolos, nem epsepi ente ni mathitis, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten ni-evshi, ente pi-theorimos en-evangelistis, Markos pi-apostolos, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten ni-evshi, ente pi-athloforos em-martyros, pachois epouro Georgios, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten ni-evshi, ente pi-athloforos em-martyros, Filopatir Merkourios, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten ni-evshi, ente pi-athloforos em-martyros, Avva Mina ente nifayat, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten ni-evshi, ente peniot ethouab em-patriarshis, avva Athanasius pi-apostolikos, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten ni-evshi, ente peniot ethouab em-patriarshis, avva Kyrillos pimah so-ou, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten ni-evshi ente ni-ethouab ente pai eho-ou, pi-owai pi-owai kata pefran, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten nou-evshi, areh ep-onkh empeniot ettayout en-arshi erevs, papa avva Tawadros, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Hiten nou-evshi, areh ep-onkh empeniot ettayout enthikeos, avva Mina pi-episkopos, Epchois ari ehmot nan empiko evol ente nennovi.

Ten ou-osht emmok o Pikhristos, nem Pekiot en-aghathos, nem pi-epnevma ethouab, je aktonk aksoti emmon nai nan.

Through the intercessions, of the Theotokos Saint Mary, O Lord grant us, the forgiveness of our sins.

Through the intercessions of the seven archangels, and the heavenly orders, O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

Through the prayers of my lords and fathers, the apostles, and the rest of the disciples, O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

Through the prayers of the Beholder of God, the Evangelist Mark, the apostle, O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

Through the prayers of the victorious martyr, my lord the prince George, O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

Through the prayers of the victorious martyr, Philopater Mercurius, O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

Through the prayers of the victorious martyr, Abba Mena of Bayad, O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

Through the prayers of our holy father the patriarch, Abba Athanasius the apostolic, O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

Through the prayers, of our holy father the patriarch, Abba Kyrillos the Sixth, O Lord grant us the forgiveness of our sins.

Through the prayers of the saints of this day, each one according to their names, O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

Through their prayers, keep the life of our honoured father, the archpriest, Pope Abba Tawadros. O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

Through their prayers, keep the life of our honoured and righteous father, Abba Mina the bishop, O Lord, grant us the forgiveness of our sins.

We worship You, O Christ, with Your good Father, and the Holy Spirit, for You have risen and save us. Have mercy on us.